Finn Toftlund - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Psykoanalytiker, Stressterapeut, Parterapeut, Supervisor, Coach, Mentor

Finn Toftlund

Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Psykoanalytiker, Stressterapeut, Parterapeut, Supervisor, Coach, Mentor

Havndal, Aarhus, Aalborg, Videosamtale

Personligt fremmøde

Terapi; Studerende/pensionist/kontanthjælpsmodtager 500 kr. Aftal tid

Efter indledende samtale gerne aftalt 4x terapier af gangen

Intensiv dynamisk korttidsterapi 600 kr. Aftal tid

Intensiv dynamisk korttidsterapi er en ny og effektiv metode til at blive et glad og tilfreds helt menneske. Metoden er baseret på hele den klassiske arv af metoder. Det er f.eks psykoanalyse, gestaltterapi, kognitiv terapi, men den er langt mere effektiv , hurtigere og mere gennemgribende. Et terapeutisk forløb med Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, der strækker sig over 5 -20 sessioner, gør det muligt for dig at blive færdig med og fri af de dårlige vaner og oplevelser i din historie, som griber forstyrrende ind i dit liv nu. Det kan være det, der gør, at andre mennesker altid viser sig at være besværlige. Canadieren Habib Davanloo udviklede oprindelig denne terapiform der senere er blevet modificeret og tilpasset til en bredere vifte af mennesker. Niels Hoffmeyer, Birthe Jacobsen, Karin Gyltner og Torben Thaulow været i USA og er blevet undervist i denne terapiform og har uddannet folk(herunder os og andre) i denne terapiform siden år 2001. Vores uddannelse på Institut For Gestaltanalyse tog 3 år. Psykolog Johanne S. Refseth har skrevet en introduktion til terapiformen: “Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) er en empirisk valideret behandlingsform, som er effektiv for en række psykiske lidelser, herunder depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser (Abbass, Town & Driessen, 2012). Følelser og impulser I ISTDP antager man, at psykiske problemer opstår fordi personen ubevidst undgår følelser og impulser, som er knyttet til smertefulde oplevelser i fortiden. Undgåelse af følelser skaber uhensigtsmæssige, ofte selvdestruktive, mønstre i personens liv. Disse mønstre forringer personens mellemmenneskelige forhold, evne til at fungere optimalt ud fra sit potentiale (Abbass & Bechard, 2005). I en ISTDP behandling arbejder terapeut og klient sammen om at afdække klientens selvdestruktive mønstre og forstå mønstrenes sammenhæng med klientens fortid. Endvidere arbejder man tæt sammen for at hjælpe klienten med at opgive de destruktive forsvar, og opleve de underliggende konfliktfyldte følelser . Formålet med terapien er, at klienten skal blive helt fri for symptomer, have adgang til alle sine følelser og kunne handle ud fra dem . Psykiske lidelser og tilknytning Inden for ISTDP antager man, at mange psykiske lidelser opstår som et resultat af brud på tilknytningen mellem barnet og dets omsorgspersoner. Brud på et barns tilknytning til forældre i form af afvisning, tab, omsorgssvigt eller misbrug, skaber stærke blandede følelser i barnet. Dersom barnet har tilstrækkelig støtte omkring sig, og får hjælp til at bearbejde sine følelser, kan det ofte lægge oplevelsen bag sig, uden at udvikle en psykisk lidelse . Hvis barnet derimod ikke får tilstrækkelig hjælp til at bearbejde, vil det ubevidst begynde at undgå situationer, som vækker traumerelaterede følelser . Følelser som kompas Idet følelser fungerer som et kompas for hvilke ting man kan lide og ikke kan lide i verden, kan det at spærre for følelserne få store konsekvenser . Dette fører ofte til, at man får svært ved at involvere sig følelsesmæssigt i andre, at sætte grænser for sig selv, og samtidig have empati og medfølelse for mennesker omkring sig. Videre omfatter de strategier der benyttes til at spærre for følelser tit uhensigtsmæssig og destruktive måder at være sammen med andre mennesker på. Dette sker, fordi traume-relaterede følelser og reaktioner hænger sammen med de tilknytnings-følelser, som vækkes når man er sammen med andre mennesker . Når der ubevidst bliver lukket ned for disse følelser,blokerer det også for det naturlige samvær med andre. Hvordan kan en undgåelsesreaktion se ud? Undgåelses-reaktionen indeholder to hoveddele: angst og forsvar. Begge dele er måder at undgå traumerelaterede følelser på, ofte helt, eller delvist, ubevidst. Angst er en kropslig reaktion, mens forsvar er adfærdsmæssige eller tankemæssige strategier og mønstre, som på forskellige måder får personen til at dæmpe og undgå konfliktfyldte følelsesmæssige reaktioner . Angst Angst er en kropslig, observerbar reaktion i det autonome nervesystem eller den tværstribede muskulatur. Når angst ubevidst dækker over traumerelaterede følelser, vil angsten vækkes lynhurtigt efter følelsen. Det vil i praksis sige at personen sjældent lægger mærke til følelsen, vedkommende registrerer derimod at bliver angst . Angstreaktioner kan forplante sig i fire forskellige systemer i kroppen. Det hyppigste er, at angsten forplanter sig i tværstribet muskulatur, som spændinger . En anden, og mere alvorlig, måde angsten kan kanaliseres på, er i glat muskulatur, omkring de indre organer, med symptomer som diarre, kvalme eller migræne. De mest alvorlige og hæmmende former for angstkanalisering er i form af kognitive og perceptuelle forstyrrelser, som påvirker sanseapparatet, f.eks. svimmelhed, hukommelsestab, hallucinationer eller tab af følelse eller kraft i kropsdelen . Dersom en person får en angstreaktion ved aktivering af traumerelaterede følelser, vil angstreaktionen kunne observeres og diagnosticeres i et klinisk interview. Man vil typisk se at symptomerne øges, når man fokuserer på situationer som vækker traumerelaterede følelser, mens man ser en reduktion i symptomer når man retter fokus væk fra disse . Klienter som får stærke og vedvarende angstreaktioner, når konfliktfyldte følelser vækkes, lider ofte af funktionelle lidelser, som er en betegnelse for en klinisk tilstand, som ikke kan forklares ud fra medicinske fund, men som påvirker personens kropslige funktioner og opleves meget ubehagelig. Eksempler på dette kan være irritabel tyktarm, kronisk hovedpine, , lammelser, hukommelsesproblemer og lignende. For disse lidelser kan ISTDP være en nyttig behandlingsform . Forsvar og følelser Forsvarsstrategier er forskellige adfærdsmæssige taktikker, som har den effekt, at de dulmer og dækker over konfliktfyldte og traumerelaterede følelser og angst. Forsvar kan antage mange former. I princippet kan alt hvad en person gør betegnes som forsvar, hvis det har den effekt at den følelsesmæssige aktivering dulmes. Det vil sige, at man definerer forsvar ud fra den funktion det har i den situation det bliver brugt . Forsvarsstrategier indeles i formelle forsvar eller taktiske forsvar. Formelle forsvar er strategier der har den effekt at personen undgår at være i kontakt med sine følelser. Taktiske forsvar er forsvar der nedsætter den emotionelle kontakt med andre mennesker . Formelle forsvar kan igen deles op i repressive og regressive forsvar. Repressive forsvar undertrykker selve oplevelsen af følelsen, for eksempel ved at en person rationaliserer oplevelsen så den bliver mindre konfliktfyldt. Regressive forsvar er forsvar hvor man fordrejer virkeligheden, f.eks. ved at benægte egen reaktion, tillægge andre motiver og egenskaber man selv har, men ikke kan rumme, eller udadreagere ved at hæve stemmen, bande eller gå . Behandling I terapien arbejder man målrettet mod at skabe en situation, hvor der er en høj grad af følelsesmæssig nærhed mellem klient og terapeut. For at opnå dette, benytter man et emotionelt fokuseret interview. Dersom der foregår en patologisk reaktion som undertrykker følelserne, vil man kunne observere, at der i stedet for følelser aktiveres forsvar og angst . Ud fra observationen af forsvar og angst som stedfortræder for følelser, kan man, sammen med klienten, arbejde med at forstå betydningen af denne undgåelses sammenhæng med patientens fortid. Videre arbejder terapeut og klient sammen om at få forsvaret af vejen, og håndtere angsten, således at klienten har mulighed for at kende og forløse sine følelser og mulighed for at bearbejde sine traumer og tab . Udvikling af relationelle traumer Lad os sige, at et barn oplever at miste en omsorgsperson, for eksempel sin far. I perioden efter, er moderen meget følelsesmæssigt påvirket, bliver passiv, irritabel og har svært ved at give tilstrækkelig omsorg til sit barn. Barnet får, på baggrund af dette, stærke blandede følelser ovenfor både far og mor. Videre er barnet forhindret i at bearbejde sine følelser, da moderen ikke er følelsesmæssigt tilgængelig, og barnets følelser, som i forvejen er smertefulde, begynder nu at vække angst. Det er ubehageligt at mærke angst, og begynder at undgå alt som udløser følelser forbundet med traumet. Siden traumet er opstået i en nær mellemmenneskelig relation betyder dette, at følelserne bliver udløst hver gang barnet er i en lignende situation, og barnet vil derfor begynde at undgå nære mellemmenneskelige relationer. Eksempel på forsvar Lad os sige, at barnets måde at undgå mellemmenneskelig kontakt på er, at undgå øjenkontakt ved at se væk. Øjenkontakt er en af de vigtigste kilder til nær mellemmenneskelig kontakt. En undgåelse af dette vil derfor nedsætte oplevelsen af nærhed og tjener dermed formålet, ubevidst at undgå følelser og angst forbundet med traumet. Fordi undgåelse af øjenkontakt reducerer den følelsesmæssige aktivering, bliver denne manøvre barnets forsvar. Barnet er ofte ikke selv klar over, at det undgår øjenkontakt. Det er heller ikke selv klar over, hvilke følelser det undgår. Barnet opleve det at undgå øjenkontakt som en vane, eller ”sådan er jeg bare”, og have svært ved at have øjenkontakt med andre gennem hele opvæksten. Som voksen har personen fået den vane, at undgå øjenkontakt for at undgå bestemte følelser. Den nedsatte øjenkontakt skaber dårligere mellemmenneskelige relationer for personen , og hindrer indsigt i egne følelser, da forsvaret erstatter følelserne (smerten, vrede og sorg over traumet), samtidig med at personen er ubevidst om denne proces. Vælger denne person at gå i terapi, vil aktivering af følelser i samspil med terapeuten fremkalde forsvar, hvorved personen vil prøve at undgå øjenkontakt med terapeuten. Når terapeuten påpeger dette, og personen begynder at se terapeuten i øjnene, vil følelser og angst relateret til traumet aktiveres på ny, hvorved klienten får en ny mulighed til at bearbejde sine traumer, sammen med en terapeut som forhåbentlig er bedre i stand til at møde personen i øjenhøjde end de tidligere omsorgspersoner. Ovenstående er en meget forenklet udgave af hvordan man i ISTDP antager, at mennesker udvikler psykiske lidelser. I praksis vil man som regel benytte sig af mange varianter af forsvarsstrategier, som beskyttelse mod psykisk smerte, og flere typer af angst vil også blive aktiveret, ligesom flere følelser som regel er konfliktfyldte.”

Individuel terapi 600 kr. Aftal tid

Individuel terapi. Efter indledende terapi gerne aftalt x 4 terapier af gangen

Hjemme-hos terapi mellem Aarhus og Aalborg 600 kr. Aftal tid

Hjemme-hos terapi. Mellem eller i Aarhus og Aalborg 

Videosamtaler

Finn Toftlund (GoMentor videosession) 500 kr. Aftal tid

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Finn Toftlund – Psykoterapeut PMF.-Støtteperson og selvstændig individuel- og parterapeut. Finn Toftlund - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Psykoanalytiker, Stressterapeut, Parterapeut, Supervisor, Coach, Mentor

Beskrivelse

Jeg hedder Finn Toftlund(f.1949) og er certificeret Psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse

Psykoterapeut PMF(medlem af Dansk Psykoterapeutforening)

Medlem af Bedre Psykiatri, PS Foreningen(foreningen af professionelle støttepersoner), Stress Foreningen

Se også: psykoterapeuterne.me


NB! I denne Corona-tid tilbyder jeg Online Videosamtaler(50min a 500kr).

Også Online Parterapi med min kone Anne Thinggaard(2 terapeuter)(90min a 1000kr)

Se psykoterapeuterne.me

Sommerferie uge 29, 30 og 31

Jeg tilbyder:

Individuel Psykoterapi, Personlig Rådgivning og udvikling,

Parterapi,  Stressbehandling, Psykoedukation og Familiebehandling mm

Tilbyder i disse corona-tider videosamtaler/ videoterapi. 

Hjælp til selvhjælp ift. : 

 • at føle sig forkert og anderledes - (skyld, skam og uelskethed)
 • lavt selvværd   
 • problemer med vrede
 • stress og stresshåndtering
 • ensomhed, depression og angst som det kan komme til udtryk i adskillelses-, præstations og generaliseret angst
 • grænser og sund selvhævdelse
 • komplicerede relationer (f.eks. forældre-børn, børn med diagnoser, parforhold, søskende)
 • selvstændighed/afhængighed
 • tab og sorg (sygdom, dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed mm)
 • traumer (f.eks, hospitalsindlæggelse, kræft, pludselige dødsfald)
 • OCD. Tvangshandlinger og tvangstanker
 • Behandling af emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser(tidligere kaldet Borderline)


Ikke mindst har jeg lyst til at arbejde med mennesker, der ønsker personlig udvikling og udvidelse af egne resourser og lyst til at udvikle et godt, stressfrit og tilfredsstillende liv i alle "rum"/livs-sfærer (arbejde, familie venner, netværk, selvstøtte, fritid mm)


TERAPEUTISKE BEHANDLINGER :

Angst,  Depression, Kriser, Misbrugs-og afhængigheds-problematikker,  Overgreb,  Parforhold i krise,  Personlig udvikling og individuel terapi , Selvtillid og  Selvværds-problematikker,  Skam , Skyld  Skilsmisse,  Sorg/tab,  Stress,  Traumer og chok,  Tristhed,  Udbrændthed,  Utroskab,  Vold , Vrede mm

TERAPIFORMER:

Dynamisk Korttidsterapi,  Gestaltterapi,  Individuel terapi,  Jeg-styrkende og Støttende terapi, Online terapi/rådgivning, Oplevelsesorienteret psykoterapi,  Parterapi ,Psykodynamisk terapi , Kognitiv terapi, Samtaleterapi,  Supervision og psykoedukation.


Hvorfor så vælge mig?

At søge hjælp til selvhjælp hos mig, betyder at du møder et psykologisk trænet menneske med en med lang terapeutisk uddannelse og egenterapi og med mange års praktisk erfaring indenfor pædagogisk arbejde, rådgivning , psykoterapi, parterapi, stressgrupper, supervision, m.m.

Jeg har lange veldokumenterede terapeutiske uddannelser indenfor:

Psykodynamisk terapi , Krop/gestaltterapi , Intensiv Dynamisk Korttidsterapi ,Kognitiv terapi mm...

Jeg bliver løbende superviseret af dygtige kolleger og er løbende i egenterapi og samtidig er jeg en af de billigste psykoterapeuter på markedet, da jeg mener, at også almindelige mennesker med almindelige indtægter, skal have råd til at gå i terapi.

Jeg går ind for en terapiform, der bruger elementer fra flere terapiretninger og ikke er fagligt indsnævret , da 70-80% af det, der virker i terapi, er non-specifikke faktorer så som terapeutens kontakt- og relationsevner, empati, evne til at motivere klienten, engagement, gensidige positive forventninger, åbenhed og tilstedeværelse i Nu'et.


Jeg tror på:

 • at mennesker gør det så godt de kan ud fra den viden, de forudsætninger og muligheder de har på et givet tidspunkt(uskyld)
 • at mennesker kan udvikle sig gennem hele livet.
 • at kroppen er vores erfaringslager gennem hele livet og husker alt -- (også det lige nu ubevidste)
 • at mennesker er forbundne med hinanden og gensidigt afhængige
 • at vi har et etisk og moralsk ansvar over for os selv og hinanden, fordi helheden lider, hvis blot en af delene gør det


Hvad er et godt liv?

Et godt liv er at være i stand til at leve sin tilværelse på en måde, så man bliver tilfreds -- med sig selv, sine nære relationer,  sin hverdag og aktiviteter, med sit arbejde og i sine arbejdsrelationer, sine kort- og langsigtede mål samt de rammer, man har om disse ting.  At man  lever efter sine personlige værdier.


Måske kan du nikke genkendende til et eller flere af følgende udsagn:

 • Jeg føler, jeg er gået i stå -- arbejdsmæssigt eller privat
 • Jeg har svært ved at føre det ud i livet, som jeg sætter mig for
 • Jeg føler mig ofte ikke god nok, når jeg er sammen med andre
 • Jeg føler mig ofte modløs og deprimeret, mangler overskud og livsglæde
 • Jeg føler mig stresset, har præstations-- eller eksamensangst
 • Jeg har svært ved at tage kontakt til folk, jeg ikke kender -- føler mig ensom og isoleret
 • Jeg har svært ved at styre mit temperament/vrede
 • Jeg savner nærhed i mit parforhold
 • Jeg har vanskeligt ved at sige fra og sætte grænser i forhold til andre mennesker


Måske befinder du dig i en akut krise fremkaldt af:

 • En traumatisk begivenhed (f.eks. overfald, sygdom, ulykke, fyring)
 • Tab i dine nærmeste relationer (f.eks. skilsmisse, dødsfald, fraflytning af børn)
 • Langvarig sorg


Eller måske er dit ønske personlig udvikling, hvor du lærer:

 • At udnytte din medfødte resourser og energi fuldt ud, til at træffe de rigtige valg og sætte handling bag.
 • At få et tættere forhold til de mennesker der betyder mest for dig
 • At opnå frihed til at udtrykke dine meninger, holdninger og følelser fuldt ud.


Focus i min terapi er:

"Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå ...?"

fremfor: "Hvorfor gør du det, du gør?" .

Jeg leder ikke efter årsager eller skyld, men efter nye løsninger og "noget, du trænger til" og dit nærvær.

Jeg udforsker, undersøger, vender og drejer sammen med dig for at finde nye løsninger og forløsning.

Jeg tager ikke over og overtager ikke ansvaret for dit liv!

Jeg tilbyder dig følgeskab på din rejse frem imod dine mål.

At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke forandring, men blot yderligere fastlåsning i afmagt.

Personlig udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.


Jeg tager udgangspunkt i her-og-nu og fokuserer på virkeligheden, som du oplever den

og hjælper med at skabe forandring indefra -- i dit eget tempo.


Jeg vil gerne hjælpe dig med at udvikle nære relationer til andre, så du mærker livsglæde og tilfredshed i dit liv på alle planer (familie, venner, børn, arbejde natur, dig selv) og dermed livskvalitet som for mig er:


at kunne sanse, mærke og rumme sig selv, dvs. den indre verden i samspil med omverdenen

at energien og lysten strømmer uhindret i kroppen

at kunne skabe kontakt med andre

at kunne udtrykke sig klart over for sin omverden

at kunne handle i forhold til tilfredsstillelsen af egne behov

at kunne skaffe sig indflydelse

at kunne sætte sig realistiske mål

at kunne handle i forhold til sine mål

at kunne skabe en god balance mellem langsigtede mål og hverdags-behov


Terapiens formål er at give det enkelte menneske en grundlæggende selvakcept, vilje og evne til ansvarlighed over for sig selv og omgivelserne, samt viden og færdigheder til at opstille realistiske mål og tilfredsstille egne behov i nuet.


Jeg ser frem til at høre fra dig - og hjælpe dig videre på din vej.


Biografi

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere