Nike Brandt Poulsen - Psykolog

Nike Brandt Poulsen

Psykolog

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Du er velkommen i min klinik i Ørholm, Kgs. Lyngby Nike Brandt Poulsen - Psykolog

Beskrivelse

Ethvert menneske er unikt, så derfor tilrettelægges terapien efter den enkelte og den aktuelle situation.

Det er en vigtig beslutning at gå til psykolog, ofte har man overvejet det længe. Al udvikling sker i en relation, derfor er det væsentligt at kemien mellem klient og terapeut er i orden. 

Alle kan få brug for psykologbehandling i forbindelse med

  • akut belastning, ulykker og vold, tab, sorg eller svigt
  • tilbagevendende problemer, familieproblemer og sygdom
  • konflikt og krise

Jeg arbejder på et psykodynamisk og eksistentielt grundlag og på baggrund af en kritisk psykologisk forståelse, hvilket vil sige, at jeg arbejder med værdier, mål og mening som udgangspunkt for problemforståelse og ser den enkelte i sammenhæng med de ydre vilkår.

Jeg har en bred efteruddannelse i psykotraumatologi og psykoterapi og anvender videnskabeligt anerkendte psykologiske metoder og foretager en løbende kvalitetssikring gennem kollegial sparring, supervision og tilegnelse af opdateret faglig viden.

Som medlem af Dansk Psykologforening, arbejder jeg i overensstemmelse med de Etiske Retningslinier for Nordiske Psykologer, og har tavshedspligt.


Erfaring

Uddannet cand.psych fra Århus Universitet i 1982, Undervisningsministeriets kliniske efteruddannelse 1991, autoriseret af psykolognævnet i 1994, specialist (1995) og godkendt supervisor i psykoterapi (1997). Siden 1996 har jeg sideløbende arbejdet i min egen praksis.


Som nyuddannet arbejdede jeg på PPR med supervision af lærere og plejefamilier, psykologiske undersøgelser,  individuel terapi herunder legeterapi samt konfliktløsning. Derefter i mange år på forskellige døgninstitutioner (bla Sølager) med psykologisk undersøgelse, vejledning af miljøterapeutisk tilrettelæggelse, supervision af familiepleje samt kriseintervention. På Helsingør Kommunes akut, observations- og behandlingsinstitution var jeg i 9 år behandlingsleder samt konstitueret forstander.  Her arbejdede jeg med udvikling og supervision af det miljøterapeutiske arbejde, med tilrettelæggelse af udredningsarbejde samt med forældrarbejde. Jeg var herefter fastansat som lektor ved University College Jylland i ovenstående områder.


Siden 2007 har jeg beskæftiget mig med traumer, traumebehandling og stress.  Dels som tilknyttet Center for Stress og Trivsel, hvor jeg er uddannet stressvejleder, og dels i Røde Kors Asylafdeling, og i forskellige offentlige og private institutioner (Oasis, HopeNow, Jysk Børneforsorg mfl). hvor jeg har arbejdet med individuel terapi, (også med brug af tolk), gruppebehandling, samt empowerment.

 

Individuel terapi

Vi tager udgangspunkt i den situation du står i, og i de tanker og følelser, du har. Gennem en fælles refleksionsproces afdækker vi belastninger, hjemme og på arbejde, og måske, med en afstikker til fortiden, overvejes andre måder at forholde sig på.  Der arbejdes med mentaliseringsbaseret og narrative metoder. 


Ved chock og akut traumatisering hvor hukommelsesproblemer og dissociation forekommer, kan en stabiliseringsperiode komme på tale inden vi ser på traumeindholdet fex ved EMDR.  Ved stresstilstande kan inddrages forskellige stressreducerende metoder, som visualisering og mindfulness.


Jeg arbejder især med

  • Tab og traumer
  • Sorg og krise
  • Angst og depression
  • Stress
  • Supervision

Supervision af psykologer til autorisation eller specialisering i psykoterapi

Tværfaglig supervision af arbejdsgrupper og teams, fx i  miljøterapeutisk tilrettelæggelse  eller mentaliseringsbaseret tilgang

Supervision af transkulturel psykoterapi og interkulturelt arbejde.


Jeg har mange års erfaring med at superviserer personalegrupper på døgninstitutioner, opholdssteder og andre pædagogiske miljøer. Det handler om supervision af teams i miljøterapi, individuelt behandlingsarbejde eller pædagogiske beskrivelser og udredning. Erfaring med udvikling af projektarbejde på pædagogiske institutioner i samarbejde med det pædagogiske og ledelsesmæssige personale. Undervisning i af pædagogiske grupper i udviklingspsykologi bla menatliseringsbaseret behandling i miljøet. Dramatisering af børn og unges egne livshistorier i gruppe (Pklayback Theatre), hvilket har en forebyggende og gruppedannelde effekt. Der lægges vægt på participatorisk tilgang, det vil sige at delatgernes aktive deltagelse vægtes højt. 


Godkendt supervisor til uddannelse af psykologer til specialist uddannelsen. 
Her anvendes metoder der hviler på psykodynamisk, narrativ, systemisk og neuroaffektiv tilgang.Erfaring med samarbejde med socialforvaltninger om familier og børn med de største udfordringer og hvor anbringelse overvejes, bla fra Sølager, Helsing Lokalcenter og PPR. Foretager forældrekompetenceundersøgelser.I forbindelse med ansættelser, konsulentopgaver og supervisionsopgaver for Dansk Røde Kors Asylafdelingen, Oasis (rådgivningscenter for traumatiserede flygtninge,) kommuner og Ngoér har jeg i de seneste fem år arbejdet med flygtninge i Danmark - såvel uledsagede mindreårige som enlige handlede kvinder og kronisk traumatiserede flygtninge på asylcentre, i kommuner og i NGOér.Sidder i styrelsen i Psykologforeningens Selskab for Interkulturel Psykologi og er Dansk Psykologforenings underviser i Transkulturel Psykologi.


Til socialforvaltninger  - psykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser i transkulturelle familier.

Forældrekompetenceundersøgelser tilrettelægges i samarbejde med sagsbehandleren. Der arbejdes på baggrund af Socialministerits retningslinier fra 2011.  Der arbejdes med relationelle testsituationer (MIM) og interaktionsanalyser samt psykologisk undersøgelse.


Gruppebehandling og empowerment

Forebyggende identitetsstøttende arbejde i gruppe ved dramatisering af egen livshistorie.

Der arbejdes med iscenesætninger ved hjælp af Playback Theatre, psykodrama og sociodrama. 


Henvendelse

Ring venligst for en visiterende samtale, der vil ikke blive bekræftet en tid, uden en samtale først. Mit nummer finder du under "kontakt mig".

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.